Zmarta lån

Det har nog inte undgått någon att bostadspriserna i många delar av landet har ökat ganska kraftigt de senaste åren. Boprisökningen, och den skuldsättning som den automatiskt ger upphov till, är enligt många experter på nationalekonomi rent farlig för ekonomin i Sverige som helhet och det är bland annat därför som regeringen alldeles nyligen klubbade igenom ett tvingande amorteringskrav.

Samtidigt är frågan om bopriser lite mer komplicerad än så och ett perspektiv som sällan lyfts fram är det som handlar om enskilda privatpersoners möjlighet att köpa en egen bostad.

bolånetak problem för förstagångsköpare

Bolånetaket ett stort hinder för förstagångsköpare

Den som idag hyr sin bostad och vill köpa en egen bostad måste erlägga minst 15% av köpeskillingen kontant. Är bostaden lågt värderad eller betingar ett lågt försäljningspris är dessa 15% kanske inte oöverstigligt och i många delar av landet går det, förutsatt att ekonomin är i ordning, ganska enkelt att låna till kontantinsatsen om det skulle behövas. I storstadsregionerna och på andra större orter utgör bolånetaket emellertid ett betydligt större hinder. En genomsnittlig villa utanför Stockholm kostade i mars 2016 till exempel 5,4 miljoner. Kontantinsatsen för den prislappen är 810 000 kr, och det är en summa som inte många kan erlägga med sparade pengar.

Ännu mer problematiskt blir bolånetaket eftersom det automatiskt följer med i prisutvecklingen. För varje 10 000 kr en bostad ökar i pris måste 1500 kr betalas i kontantinsats.

Måste spara mycket varje månad

Svenska Dagbladet har i en analyserande artikel som bygger på färsk statistik från Mäklarsamfundet beskrivit vad bolånetaket innebär för den som vill köpa sin första bostad när bopriserna hela tiden stiger. Det är ganska nedslående läsning för framför allt dem som vill köpa en villa eller en bostadsrätt i Stockholm.

Utifrån Mäklarsamfundets siffror kring boprisutvecklingen i Stockholms stad har Svenska Dagbladet räknat ut att kontantinsatsen, såsom den räknas på 15% av köpeskillingen, ökade med i genomsnitt 75 000 kr under 2015. Det innebär att den som ville köpa en bostad 2015 var tvungen att ha 75 000 kr mer i kontanter jämfört med året dessförinnan. Sett på månadsbasis var den som ville ”hänga med” i marknaden alltså tvungen att på ett eller annat sätt få in 6250 kr extra per månad.

Stockholms stad är kanske inte det mest representativa området i landet, men siffrorna utgör en god indikation på att de ökande bopriserna ställer till det när man räknar in kontantinsatsen på 15%.