Zmarta lån

När det gäller köp som kräver större summor pengar så kan det uppstå förvecklingar eller frågetecken när man helt enkelt inte är klar över begreppen. Förvecklingar kan leda till missförstånd och i värsta fall på ekonomiska följder med lagliga processer och kostnader som följd. Ett köp går mycket enklare och smidigare om man är införstådd i begrepp och benämningar. Om man vet skillnaden mellan fast och lös egendom så kan man läsa kontrakt och myndighetsuppgifter enklare varför man sparar både tid och energi.

Därför finns här en liten ordlista som sammanfattar de vanligaste begreppen när det gäller inte bara köp och handpenning utan även andra begrepp som rör myndighetskontakt, skatter, avgifter och tillvägagångsätt.


Handpenning är den summa som man vid ett köp av exempelvis en fastighet eller en båt, betalar för att köpet ska anses som säkrat innan det genomförts. Handpenningen betalas när köpeavtalet skrivs under.


Kreditprövning Om man vill ha lån så kommer man att granskas för att den potentielle långivaren ska kunna se om man är kreditvärdig, det vill säga att man har säkerhet för summan man önskar låna och att man har kapacitet att kunna betala tillbaka den.


Köpeskilling är summan som betalas vid ett köp. Alltså hela summan, även handpenningen ingår i denna.


Köpekontrakt är det avtal där det fastställs vilka rättigheter respektive skyldigheter som såväl köpare som säljare har.


Köpebrev – den handling, underskriven av såväl köpare som säljare som fungerar som ett kvitto på att det som angetts i köpekontraktet har uppfyllts och att egendomen har bytt ägare.


Lagfart är inskrivning i inskrivningsregistret, ett register för äganderätten till fast egendom så som hus och andra fastigheter.


Lagfartsbevis är helt enkelt ett bevis på att man äger en fastighet. Detta utfärdas av tingsrätten som är den myndighet som har hand om sådant när det gäller fast egendom som hus.


Lagfartskostnad är den summa, det vill säga den skatt, som inskrivningsmyndigheten(exempelvis vid husköp är denna inskrivningsmyndighet tingsrätten)tar ut för att man ska få registrera lagfarten. I siffror motsvarar lagfartskostnaden 1,5 % av köpeskillingen. Om taxeringsvärdet är högre än köpeskillingen så tas skatten på denna. Det tillkommer även en expeditionsavgift.


Lös egendom är till skillnad from exempelvis hus som benämnes fast egendom, bilar och andra fordon, möbler och även bostadsrätter, vilket kan vara bra att komma ihåg om man ska sälja eller köpa en lägenhet.


Dolda fel kan ge upphov till kontakt mellan köpare och säljare efter det att exempelvis ett hus överlåtits. Dessa fel är sådana som ingen av parterna kan ha upptäckt, till exempel vattenrör som såg acceptabelt ut vid besiktningen men som visat sig vara i sämre skick än man trott.


Fastighetskapital utgör en fastighets totala värde, rent konkret brukar detta motsvara marknadsvärdet. Eget kapital och lånat kapital är två delar av det totala.


Fastighetstaxering är bestämningen av de skattepliktsförhållanden som en fastighet har.


Inskrivningsmyndighet är tingsrätten i fall som rör exempelvis inteckning i fastighet och registrering av lagfart. När man ska registrera lagfart står det ibland bara inskrivningsmyndighet men det handlar rent konkret om tingsrätten.


Inskrivningsbevis får man när man beviljats exempelvis lagfart på en fastighet eller inskrivning av tomträtt.


Jordabalken är den lagdel som innehåller de mer grundläggande bestämmelserna för fast egendom och tomträtter. Är man osäker på lagar och bestämmelser i samband med fastighetsköp eller om man planerar att köpa en tomt där man avser bygga så är det i Jordabalken man börjar.


Likviddag är den utsatta dagen då köpet ska genomföras, i den meningen att köparen av en fastighet betalar och säljaren får sina pengar.


Undersökningsplikt innebär att köparen av till exempel ett hus har skyldighet att undersöka i vilket skick huset är så att man är införstådd med vad man betalar för och inte kan komma senare och påstå att man inte visste, ifall det skulle uppdagas några fel.


Upplysningsskyldighet Liksom att köparen av ett hus har en skyldighet att upplysa sig om skicket på fastigheten så har även säljaren en skyldighet att meddela eventuella fel, brister eller annat som en köpare bör veta.