Zmarta lån

stort behov av nya bostäder

Om du har följt med i debatten och nyhetsrapporteringen kring bostadsmarknaden det senaste året kan du inte ha missat att uppmärksamma den magiska siffran 700 000. Det är det antal bostäder som Boverket i en rapport om behovet av nya bostäder i landet har angett behövs byggas för att vi ska klara den långsiktiga bostadsförsörjningen. Hur snabbt behöver då detta enorma antal bostäder byggas? Jo, enligt Boverket behöver de finnas på plats år 2025.

Rapporten beskriver ett nuläge vid tidpunkten för publicering (mars 2015) och eftersom befolkningsprognosen har justerats upp flera gånger sedan dess har också den ”magiska” siffran 700 000 reviderats upp. Dagsfärska uppgifter pekar på att det förmodligen kommer att krävas 710 000 nya bostäder fram till 2025. Här är lite kort om de viktigaste delarna i Boverkets rapport (upprevideringar inkluderade).

Tredubblat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet har varit lågt i Sverige i flera decennier och i dagsläget byggs i genomsnitt 25 000 lägenheter, villor och andra bostäder varje år. För att få bukt med den befintliga och den i framtiden ännu mer prekära bostadsbristen, särskilt i storstäderna, krävs att nuvarande byggande tredubblas. Målet på 700 000+ bostäder fram till 2025 kan helt enkelt inte nås om det inte tillkommer över 50 000 nya bostäder per år utöver genomsnittet.

Utgångspunkter för rapporten

En mycket intressant sak med Boverkets rapport och analys är att rapportförfattarna har tagit ett mycket brett grepp när det gäller olika antaganden. Det handlar inte bara om allmänna siffror kring befolkningstillväxten, utan även sociala och regionalpolitiska frågor.

Det grundläggande antagandet är ett hushåll = en bostad och detta antagande ger grundprincipen att varje ökning av befolkningsmängden på grund av ett födelseöverskott och invandring ger ett motsvarande behov av fler bostäder. Samtidigt har Boverket identifierat att skilsmässorna fortsätter att öka och att andelen äldre hela tiden ökar. Båda dessa faktorer ger upphov till ett större behov av bostäder och i fallet med de äldre krävs ofta även specialanpassade boenden. I tillägg har Boverket tittat på Sveriges totalt 72 arbetsmarknadsregioner särskilt och identifierat skillnader i behovet av bostäder nu och i framtiden. Det är tydligt att det är i storstadsregionerna samt några av de snabbväxande pendlingsregionerna som bostadsbyggandet genast måste ta fart och sedan successivt öka.

Förutsättningar och utmaningar

Det kommer givetvis att bli en grannlaga uppgift att ställa om för ett ökat bostadsbyggande och i rapporten nämner Bostadsverket mellan raderna att det finns ett betydande gap mellan nuvarande organisation samt kompetensförsörjning och vad som krävs i framtiden. Sedan är finansieringsfrågan givetvis också brännande het. I tillägg finns en stor utmaning när det gäller infrastrukturen som helhet. Majoriteten av de 700 000 bostäderna kommer förmodligen att byggas på idag obebyggd mark och samhället måste då stå för kringinfrastrukturen.