Zmarta lån

Flera dagstidningar uppmärksammade under våren 2017 nyheten om att en bolånetagare, Håkan Turesson från Nacka, blivit nekad ett utökat bolån på grund av sin ålder. Turesson fyllde 60 år under våren och det var enligt bolåneföretaget SBAB ett giltigt skäl att neka bolån. Efter uppmärksamheten i dagspressen valde en privatperson att anmäla SBAB till Diskrimineringsombudsmannen, som nu ska utreda ärendet.

Ordnad ekonomi inte tillräckligt för att få låna

Anledningen till den stora mediebevakningen av Håkan Turessons nekade bolån är att det inte synes finnas några andra skäl för nekande än just åldern. Turesson, som har ansökt om att få låna 100 000 kr för att göra en renovering av övervåningen i sin villa, är fortfarande anställd på heltid som lärare och han planerar att arbeta fram till 67 års ålder. Han har bott i villan i 30 år och har förmodligen (om det upplyser dock inte tidningsartiklarna) därmed en låg belåning på bostaden.

I kommentarer till nyhetsrapporteringen har SBAB framfört att nekandet av lån till Håkan Turesson kommer av att man följer nya regler från EU. I ett EU-direktiv som har implementerats i svensk rätt skrivs att befintliga och potentiella bolånekunders eventuella kommande inkomstförändringar ska ges större vikt i lånehandläggningen. Utifrån sin tolkning av direktivet har SBAB beslutat att inkomsten för äldre ska räknas ned och i bolåneföretagets handläggning räknas numera de framtida inkomsterna ned med 30% i samma stund som den befintliga eller potentiella låntagaren fyller 60 år. Detta görs schabloniserat utan att ta hänsyn till andra ekonomiska faktorer. Det är alltså detta automatiska avdrag som ligger bakom att SBAB inte beviljade utökning av bolånet. Andra större bolåneföretag har infört en liknande rutin, även om procentsatsen kan skilja sig mellan aktörerna.

DO begär yttrande från SBAB

DO är den myndighet som utövar tillsyn av diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I den första paragrafen anges att diskriminering utifrån ålder inte får ske (med vissa undantag – till exempel åldersgränser för servering av alkohol). Förbudet mot diskriminering gäller alla verksamheter och alla olika slags avtal.

Utifrån sitt uppdrag att utöva tillsyn och föra talan mot de aktörer som bryter mot lagen har DO nu tillsänt SBAB ett större batteri av frågor att besvara. Utifrån svaren ska DO ta ett beslut om att gå vidare med ärendet till domstol, att utfärda rekommendationer till SBAB eller att lägga ner ärendet.

Om myndigheten finner att det ska betraktas som åldersdiskriminering att för bolån använda andra bedömningsregler för den som har fyllt 60 år än vad som gäller generellt, kan myndigheten besluta att ärendet ska tas till domstol. En förutsättning är att DO finner att frågan är av principiell vikt för framtiden. En annan förutsättning är att anmälaren faktiskt godkänner att DO för talan i domstol för hans eller hennes räkning.